KALUNDBORG KOMMUNE

Lean i byggesagsbehandlingen

 

For Kalundborg Kommune har Brøndum & Fliess gennemført Lean procesoptimering af kommunens byggesagsbehandling. Målet med Lean-projektet var - med udgangspunkt i medarbejdernes ideer - at foreslå ændrede arbejdsgange, som kunne frigøre ressourcer blandt sagsbehandlerne. Supplerende var målet med projektet, at arbejdspladsen blev mere attraktiv ved at stress-fremmende faktorer mindskedes gennem mere hensigtsmæssige arbejdsgange.

 

Udgangspunkt for projektet blev taget i borgerens/virksomhedens behov og samtidig sikredes det undervejs, at fremtidige arbejdsgange skal være mere smidige og hensigtsmæssige for byggesagsbehandlerne.

 

Fokus var primært på arbejdsgange i byggesagsteamet; sekundært arbejdsgange, der inkluderede borgerservicecentre på andre lokaliteter i kommunen, som modtog ansøgninger og/eller modtager forespørgsler om byggesager.

 

I forbindelse med forslag til nye, ændrede arbejdsgange blev mulighederne for at styrke den digitale forvaltning og digitalt understøttede services inddraget, således at borgeren/virksomheden for fremtiden får mulighed for i højere grad at anvende nettet i forbindelse med byggesager. Målet med disse nye digitale services er både at skabe en bedre service for borgeren og samtidig lette arbejdsprocesserne for medarbejderne.

 

Lean på natur- og miljøområdet

 

I Kalundborg Kommune har Brøndum & Fliess arbejdet med Lean på natur- og miljøområdet. På baggrund af en foranalyse blev en række forandringsprojekter igangsat. Disse skulle frigøre ressourcer og reducere den tid, det tager at få ydelserne ud til borgerne og/eller virksomhederne.

 

Ét af de væsentligste projekter omhandlede opbygningen af et planlægnings- og ressourcestyringssystem. Foranalysen i Lean-projektet viste, at der var behov for at dokumentere tidsforbruget på natur- og miljøområdet for dels at synliggøre, hvad tiden bruges til, dels at bruge denne synliggørelse af ressourceforbruget til at prioritere den fremtidige indsats. Planlægnings- og ressourcestyringssystemet baseres på medarbejdernes og ledelsens ugentlige registrering af deres tidsanvendelse.