IDA

For Ingeniørfagforeningen IDA har Brøndum & Fliess foretaget en analyse som belyser, hvorfor medlemmerne ikke stemmer, stemmer eller stemmer blankt ved IDAs valg. I analysen blev der fokuseret på medlemmernes stemmeadfærd til repræsentantskabsvalget i april 2010.

 

Ud fra analysen blev der identificeret konkrete tiltag og anbefalinger, som kan forventes at øge valgdeltagelsen i de kommende år.

 

Brøndum & Fliess har anvendt to empiriindsamlingsmetoder til brug i analysen:


  • En webbaseret spørge- og screeningsundersøgelse blandt 4.500 tilfældigt udtrukne medlemmer. hvoraf over 1.000 besvarede spørgeskemaet. Undersøgelsen havde dels til formål at indsamle kvantitative svar på hvorfor medlemmerne stemmer/ikke stemmer, dels udvælge deltagere til fokusgrupper på baggrund af en profilscreening. Spørge- og screeningsundersøgelsen tjente således også som rekrutteringsgrundlag til fokusgrupperne.
  • En kvalitativ dybdeanalyse omfattende 11 fokusgrupper opdelt på to hovedtemaer, som undersøgte medlemmernes motivation til at deltage i IDAs valgsystem i dag og fremover. Det ene hovedtema tog udgangspunkt i medlemmets egne værdier og forestillinger om IDA som en fagorganisation, samt hvad der motiverer den enkelte til at deltage i den demokratiske valgproces. Det andet hovedtema tog omvendt afsæt i IDAs eget politiske valgsystem, politisk udøvelse i lister m.m. samt politisk selvforståelse - og undersøgte derigennem medlemmets opfattelse af det og bud på fornyelse. Ved hjælp af en struktureret facilitation kom fokusgrupperne i dybden med spørgsmål og eksplorativt kom ind til kernen af problematikkerne. Brøndum & Fliess rådede til dette formål over erfarne moderatorer.