ENERGISTYRELSEN (EUDP), DI ENERGIBRANCHEN OG DI

Cleantech - i vækstens tegn - guldægget i dansk økonomi 2010

 

Rapporten er som sidste års rapport et resultat af et samarbejde mellem Energistyrelsen, DI

(DI Energibranchen) og Brøndum & Fliess. Målet med årets cleantechrapport har været at

videreudvikle og opdatere sidste års rapport således at:

 

• Cleantechvirksomhedernes produkter/aktiviteter er fordelt på ca. 50 teknologiområder

• Sammenhæng mellem teknologiområder, vækst, arbejdspladser og landemarkeder

kortlægges

• Virksomhedernes internationaliseringsgrad, innovationsgrad og innovationssystemer

ses i sammenhæng med (bl.a.) teknologiområder

 

I årets kortlægning af cleantechfeltet i Danmark tegnes et billede af cleantechvirksomhedernes

vækstpotentialer i dansk økonomi. Internationalt satses der massivt på cleantech i samtlige

store økonomier, og derfor er der også store nichemuligheder for danske virksomheder i

forhold til at få del i de nye markedsmæssige muligheder. Udnyttelsen af disse muligheder

kommer ikke af sig selv, men kræver god konkurrenceevne og kontinuerlig innovation i

virksomhederne.

 

Årets rapport understreger, at der er mange teknologiområder, som tegner lovende. I alt

fokuseres i rapporten på over 50 teknologiområder indenfor cleantechfeltet. Nogle

teknologiområder vokser markant, mens andre har en mere moderat vækst. Afgørende er, at

der er grøde i cleantechfeltet både, hvad angår vækst, jobskabelse, innovation og teknologisk

udvikling.

 

Rapporten peger også på et behov for, at virksomhederne fokuserer målrettet på at gå hele

vejen til de store fjerne markeder, fx i Sydamerika, Asien og Kina. Det er

bemærkelsesværdigt, at mange mindre danske vækstvirksomheder satser på de nære

markeder – og strategisk først ønsker at tage fat på de større favntag med de fjerne

markeder, når de er konsolideret på de nære markeder. På den baggrund er det centralt at

overveje, hvordan flere virksomheder motiveres til at satse hurtigere og vedvarende på de

større og fjernere markeder, hvor der er betydelige vækstpotentialer.

 

Med rapporten tages handsken op fra sidste års kortlægning af cleantechfeltet. Vi har i årets

kortlægning lagt vægt på at komme et spadestik dybere i forhold til en beskrivelse af

cleantechvirksomhedernes innovation og de teknologier, som virksomhederne anvender –

samt fokusere på virksomhedernes strategier i forhold hertil. I hvilken udstrækning satser

underskoven af danske cleantechvirksomheder på at sikre innovation gennem egne forskningsog

udviklingsaktiviteter? Vores tese fra sidste års undersøgelse var, at det gør de i høj grad –

og årets kortlægning bekræfter denne tese.

 

Rapporten viser endvidere, at virksomhederne tillige satser på kundeinduceret innovation.

Mange af virksomhederne forventer ydermere at ansætte flere veluddannede medarbejdere.

De leverer dermed et bidrag til finansiering af det danske velfærdssamfund. Rapporten kan hentes her.

 

 

CLeantechsurvey: CLeantech - guldægget i dansk økonomi 2009

 

Brøndum & Fliess gennemfører sammen med DI og Energistyrelsen årlige surveys blandt cleantechvirksomheder i Danmark med henblik på at kunne følge udviklingen tæt i det danske cleantechfelt.

 

Projektet kortlægger og analyserer cLeantechvirksomheder i Danmark med udgangspunkt i samfundspolitiske målsætninger for vækst, beskæftigelse, klima, energi og miljø.

 

De årlige surveys muliggør, at der kan gennemføres forløbsstudier blandt virksomhederne, således at specifikke virksomheders udvikling kan analyseres.

 

I 2009 blev produktet af dette omfattende databasearbejde rapporten Cleantech – guldægget i dansk økonomi (kortlægning af cleantechfeltet i Danmark), som udover en omfattende kort-lægning af cleantechfeltet bl.a. også kom med fire fremtrædende resultater:

 

1. Sammensætningen af cleantechfeltet i Danmark omfatter dels en underskov af små innovative virksomheder, dels store trendsættende, globale virksomheder

 

2. Der eksisterer et unikt samarbejde mellem forskning og erhvervsliv; et samarbejde, som har potentiale til yderligere udbygning. Dette kommer særligt til udtryk ved samarbejdet mellem virksomhederne og de tekniske universiteter samt GTS-nettet

 

3. Der er flere forhindringer for yderligere vækst i virksomhederne - blandt andet manglende ekstern finansiering samt en manglende sammenhæng mellem den offentlige regulering, tilskudssystemer og offentlig efterspørgsel

 

4. Et strategivalg med fokus på innovation og nye teknologiske løsninger blandt cleantechvirksomheder i Danmark. Analysen af strategivalg fokuserer på både Rising Stars, vækstvirksomheder og sværvægterne (sidstnævnte med mindst 500 medarbejdere)

 

Netop nu arbejder Brøndum & Fliess tæt sammen med både Energistyrelsen og DI omkring dette års kortlægning af cleantechfeltet.

 

Ad hoc opgaver i forlængelse af Cleantechsurvey 2009

 

Brøndum & Fliess har ved flere lejligheder leveret mindre særskilte dataudtræk og analyse til DI og DI Energibranchen