Brøndum & Fliess har erfaring med en lang række effektiviseringsanalyser, herunder budgetanalyser, økonomiforvaltning, Lean, analyser på Social- og sundhedsområdet (herunder velfærdsteknologi), analyser i relation til generel borgerrettet service, analyser af IT, økonomi og HR samt snitfladeanalyser. Neden for fremgår et udpluk af opgaverne.

 

Økonomiforvaltning mv.


 • Analyse for en kommune af årsager til årlige mindre- og overforbrug på børne- og ungeområdet (herunder det specialiserede familieområde) samt estimerering af teknisk overbudgettering i budget- og overslagsår. Målet er at øge træfsikkerhed og effektivitet, og vi har fundet små 40 mio. kroner i budget 2013 (uændret serviceniveau er fastholdt), som kan tages hjem, hvis byrådet ønsker det ved en genåbning af budgettet for 2013. Etablering af nyt styringsparadigme

 

 • Optimering af bygningsmasse i kommuner, herunder analyse af styringskoncept på ejendomsområdet (dagtilbud, skoler og ældreområdet)

 • Analyse af arbejdsgange i en ejendomsserviceenhed, der fungerer ineffektivt, herunder som et udviklingsprojekt at medvirke ved gennemførelsen af et begrænset udbud på håndværkerydelser med henblik på at opbygge kompetence på udbudsområdet i enheden. Opgaven har således både effektivisering og kompetenceudvikling indbygget i sig

 • Effektivisering gennem udbud (fx tekniske område). Nye snitfalder mellem egenproduktion og brug af eksterne firmaer

 

Social- og sundhedsområdet, herunder velfærdsteknologi


 • Det specialiserede familieområde (både foranstaltninger og myndighedsområdet)

 • Ny organisering af stof- og alkoholbehandling (herunder hjemtagning af ydelserne)

 • Velfærdsteknologi, organisering og business cases. Budgetterings- og prioriteringsmodel, hvor velfærdsteknologien eksekveres gennem ændrede antagelser om dækningsgrader på beskyttede boliger og ældrecentre

 • Effektivisering og innovation i døgninstitutioner på social-/sundhedsområdet

 

Generel borgerrettet service


 • Effektivisering af processer i Borgerservice og jobcentre

 • Proces og struktur på ældreområdet – fokus på velfærdsteknologi, forebyggelse og selvhjulpethed

 • Byggesagsbehandling, natur- og miljøtilsyn

 

IT, økonomi og HR


 • Effektivisering af it-systemer (fulgt op af udbud af it-system) samt fokus på organisatoriske/it-mæssige uhensigtsmæssige snitflader mellem fx børn og unge, arbejdsmarked og socialområdet

 • Udbud af IT-løsninger

 • Inddrivning af fordringer, refusioner og mellemkommunale betalinger (inkasso, refusion ved aktivering mv.)

 • Rekruttering ansættelser og oprettelse. Effektivisering af interne processer

 

Generelt mellem forvaltninger/centre


 • Snitfladeanalyser – hvor er der uhensigtsmæssigheder?

 • Økonomiske styringsparadigmer og processer mellem fx Økonomi og fagenheder

 • Effektivisering af interne processer, herunder analyse af den tværforvaltningsmæssige it-understøttelse

 • Nye udbudsprocedurer, herunder it-understøttelse

 

Vi har således stor erfaring med at bestemme effektiviseringspotentialer og identificere økonomiske råderum der muliggør omprioritering og udvikling. Nøgleordene er effektivisering, prioritering og gennemsigtighed.

 

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om vores erfaringer med effektiviseringsanalyser er du velkommen til at kontakte Søren Brøndum (22 78 03 91) eller Martin Kronika Fliess (22 78 03 92).