CLEANTECH

GULDÆG 5 – DE GLOBALE VINDERVIRKSOMHEDER INDENFOR DANSK CLEANTECH

 

Brøndum & Fliess har i samarbejde med Dansk Energi og Miljøministeriet offentliggjort den 5. Guldægrapport, som vurderer økonomi og forretningsudvikling blandt cleantechvirksomhederne. Endvidere ses på rådgivernes rolle for værdiskabelse og eksport i relation til vand- og spildevandsområdet.

 

Rapporten peger på årsagen til, at nogle cleantechvirksomheder klarer sig bedre end andre, ligesom der peges på forhold, som særligt cleantechvirksomhederne skal være opmærksomme på, hvis de skal have succes.

 

I Dansk Energis pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af Guldæg 5 rapporten udtaler vicedirektør Anders Stouge: ”Rapporten giver kort sagt recepten på succes inden for cleantech. Vel at mærke med afsæt i faktiske erfaringer fra de danske cleantech-virksomheder. Det er utroligt vigtigt, fordi virksomheder og potentielle investorer kan bruge den viden til at navigere i forhold til, hvilke områder der allerede præsterer godt, og hvilke områder der har potentiale”.

 

For at læse hele Dansk Energis pressemeddelelse - tryk her.

 

Læs rapporten her.

 

 

 

GULDÆG 4 - Udfordringer i verdensklasse

 

Brøndum & Fliess har i samarbejde med Energistyrelsen og DI Energibranchen offentliggjort den 4. Guldæg rapport omhandlende cleantechfeltet i Danmark: ”Udfordringer i verdensklasse Guldæg4 – cleantech analysen”.

 

Rapporten gør status på udviklingen i den grønne økonomi og ser en positiv fremgang hos cleantech virksomhederne, der overordnet har oplevet en positiv vækst i antallet af medarbejdere.  Det er særligt virksomheder der beskæftiger sig inden for vindenergi og særligt underleverandører til større vindmølle producenter, der ansætter nye medarbejdere.

 

I DI Energistyrelsens pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af Guldæg 4 rapporten udtaler Klima, Energi og Bygningsminister, Martin Lidegaard:

 

”Det er meget glædeligt, at de danske cleantechvirksomheder har øget antallet af jobs så markant de seneste 5 år, og at der i samme periode er skabt mange nye grønne virksomheder. Det viser, at det betaler sig at satse på dette område. Og selvom cleantechvirksomhederne er videnintensive, går de nye jobs til folk med både korte og lange uddannelser”


For at læse hele pressemeddelelsen - tryk her.

 

Rapporten beskriver udviklingen og tendenser i cleantech feltet over de sidste fem år på baggrund af de sidste 3 Guldæg rapporter. Læs rapporten her.

 

 

Guldæg 3 - rapporten om cleantech fokuserer på forretningsudvikling

 

Brøndum & Fliess har i samarbejde med Energistyrelsen og DI Energibranchen offentliggjort den 3. rapport om cleantechfeltet i Danmark, kaldet ”Guldæg-rapporterne”, der udkommer årligt.

 

I årets rapport fokuseres på forretningsudvikingsstrategier hos syv casevirksomheder inden for cleantech – og erfaringerne herfra bruges som input til at analysere cleantechvirksomhedernes forretningsudviklingsstrategier.

Du kan finde rapporten her.

Øresund som low carbon region i 2020

 

For Interreg-projektet Job & Kompetencer har Brøndum & Fliess udført en kortlægning og analyse af klimamålsætningernes indflydelse på indholdet og omfanget af grønne jobs i Øresundsregionen, samt konsekvenser for efterspørgslen på kompetencer og uddannelser.

 

Undersøgelsen blev udarbejdet på baggrund af regionale prognosemodeller, virksomhedsinterviews, samt gennem danske og svenske spørgeundersøgelser, der dækker virksomheder der fremstiller klimavenlige teknologier samt de sektorer der pålægges stramme krav til udledning af drivhusgasser.

 

Projektet blev udført i partnerskab med Stiftelsen TEM på Lunds Universitet.

 

Du kan finde rapporten her

 

 

Cleantech - i vækstens tegn - guldægget i dansk økonomi 2010

 

Rapporten er som sidste års rapport et resultat af et samarbejde mellem Energistyrelsen, DI (DI Energibranchen) og Brøndum & Fliess. Målet med årets cleantechrapport har været at videreudvikle og opdatere sidste års rapport således at:

 

• Cleantechvirksomhedernes produkter/aktiviteter er fordelt på ca. 50 teknologiområder

• Sammenhæng mellem teknologiområder, vækst, arbejdspladser og landemarkeder kortlægges

• Virksomhedernes internationaliseringsgrad, innovationsgrad og innovationssystemer ses i sammenhæng med (bl.a.) teknologiområder

 

I årets kortlægning af cleantechfeltet i Danmark tegnes et billede af cleantechvirksomhedernes vækstpotentialer i dansk økonomi. Internationalt satses der massivt på cleantech i samtlige store økonomier, og derfor er der også store nichemuligheder for danske virksomheder i

forhold til at få del i de nye markedsmæssige muligheder. Udnyttelsen af disse muligheder kommer ikke af sig selv, men kræver god konkurrenceevne og kontinuerlig innovation i virksomhederne.

 

Årets rapport understreger, at der er mange teknologiområder, som tegner lovende. I alt fokuseres i rapporten på over 50 teknologiområder indenfor cleantechfeltet. Nogle teknologiområder vokser markant, mens andre har en mere moderat vækst. Afgørende er, at

der er grøde i cleantechfeltet både, hvad angår vækst, jobskabelse, innovation og teknologisk udvikling.

 

Rapporten peger også på et behov for, at virksomhederne fokuserer målrettet på at gå hele vejen til de store fjerne markeder, fx i Sydamerika, Asien og Kina. Det er

bemærkelsesværdigt, at mange mindre danske vækstvirksomheder satser på de nære markeder – og strategisk først ønsker at tage fat på de større favntag med de fjerne markeder, når de er konsolideret på de nære markeder. På den baggrund er det centralt at overveje, hvordan flere virksomheder motiveres til at satse hurtigere og vedvarende på de større og fjernere markeder, hvor der er betydelige vækstpotentialer.

 

Med rapporten tages handsken op fra sidste års kortlægning af cleantechfeltet. Vi har i årets

kortlægning lagt vægt på at komme et spadestik dybere i forhold til en beskrivelse af cleantechvirksomhedernes innovation og de teknologier, som virksomhederne anvender – samt fokusere på virksomhedernes strategier i forhold hertil. I hvilken udstrækning satser underskoven af danske cleantechvirksomheder på at sikre innovation gennem egne forsknings- og udviklingsaktiviteter? Vores tese fra sidste års undersøgelse var, at det gør de i høj grad – og årets kortlægning bekræfter denne tese.

 

Rapporten viser endvidere, at virksomhederne tillige satser på kundeinduceret innovation. Mange af virksomhederne forventer ydermere at ansætte flere veluddannede medarbejdere. De leverer dermed et bidrag til finansiering af det danske velfærdssamfund. Rapporten kan hentes her.

 

 

Cleantech - guldægget i dansk økonomi

 

Brøndum & Fliess gennemfører sammen med DI og Energistyrelsen en årlig survey blandt cleantechvirksomheder i Danmark med henblik på at kortlægge cleantechfeltet og samtidig følge udviklingen tæt via disse årlige surveys.

 

I 2010 fokuseres i særlig grad på sammenhænge mellem virksomhedernes innovationssystemer, internationaliseringsgrader og forretningsmodeller. Rapporten kan findes her.

 

Herunder er link til undersøgelsen fra 2009, som er et produkt af et omfattende databasearbejde:

 

Rapporten Cleantech – guldægget i dansk økonomi (kortlægning af cleantechfeltet i Danmark), som udover en omfattende kort-lægning af cleantechfeltet bl.a. også kom med fire fremtræ-dende resultater:

 

1. Sammensætningen af cleantechfeltet i Danmark omfatter dels en underskov af små innova-tive virksomheder, dels store trendsættende, globale virksomheder

2. Der eksisterer et unikt samarbejde mellem forskning og erhvervsliv; et samarbejde, som har potentiale til yderligere udbygning. Dette kommer særligt til udtryk ved samarbejdet mellem virksomhederne og de tekniske universiteter samt GTS-nettet

3. Der er flere forhindringer for yderligere vækst i virksomhederne - blandt andet manglende ekstern finansiering samt en manglende sammenhæng mellem den offentlige regulering, til-skudssystemer og offentlig efterspørgsel

4. Et strategivalg med fokus på innovation og nye teknologiske løsninger blandt cleantechvirk-somheder i Danmark. Analysen af strategivalg fokuserer på både Rising Stars, vækstvirksom-heder og sværvægterne (sidstnævnte med mindst 500 medarbejdere)

 

Læs rapporten her.