ÅRHUS KOMMUNE

Evaluering af modtagerskolerne

 

For Århus Kommune har Brøndum & Fliess gennemført en evaluering af de hidtidige erfaringer med henvisning af tosprogede skolebegyndere til andre skoler end distriktsskolen i de tilfælde, hvor de tosprogede børn vurderes at have et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog.

 

Evalueringen fokuserede på erfaringer og bedste praksis med henblik på at kunne inspirere til fortsat kvalitetsudvikling på modtagerskolerne. Evalueringen fokuserede på de skoler, som i skoleåret 2006/07 modtog børn, som på daværende tidspunkt ved indskrivningen til børnehaveklasserne vurderedes at have et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog – og som følgelig henvistes til en modtagerskole i stedet for distriktsskolen.

 

Evalueringen af erfaringerne med modtagerskolerne fokuserede bl.a. på følgende 3 områder:

 

-   Aktiviteter knyttet til skolernes status som modtagerskole

-   Elevtrivsel i skolernes indskoling

-   Forældretilfredshed

 

Evaluering af magnet- og heldagsskolerne

 

Århus Kommune vedtog magnetskolekonceptet i 2003 med henblik på dels at styrke skolernes mulighed for at tiltrække og fastholde skoledistriktets elever, dels at styrke kvaliteten i skolernes undervisningstilbud. I 2005 blev det endvidere besluttet at henvise børn med dansk som andetsprog til andre skoler end distriktsskolen, hvis en sprogscreening måtte vise, at børnene havde behov for særlig sprogstøtte. I forlængelse af denne beslutning blev Tovshøjskolen og Søndervangskolen gjort til heldagsskoler i august 2006. Formålet med en heldagsskole var (og er) at give børn med dansk som andetsprog en styrket skolegang med fokus på elevernes sproglige, faglige og sociale udvikling – samt udvikle nye organisatoriske rammer for leg og læring, herunder nye samspil mellem medarbejdergrupperne.

 

Magnet- og heldagsskolerne i Århus Kommune blev evalueret af Brøndum & Fliess i 2008-2009.

 

Evalueringen var baseret på en kvalitativ tilgang, og mundede ud i en række anbefalinger.

 

Analyse af skolestrukturen i den vestlige del af kommunen

 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Århus Kommune valgte Brøndum & Fliess til at gennemføre en analyse af skolestrukturen blandt 14 skoler i Vestbyen i Århus Kommune.

 

Analysen skabte det nødvendige beslutningsgrundlag for at sikre en mere effektiv anvendelse af skolernes ressourcer, idet analysen af skolestrukturen i Vestbyen viste, at de økonomiske, faglige og pædagogiske udfordringer kunne håndteres. De forskellige forslag præsenteredes og analyseredes gennem en række scenarier som – samlet set – rummede løsninger på Vestbyens udfordringer.